29 KWIETNIA 2021! KOLEJNA WAŻNA DATA DLA FRANKOWICZÓW!

Na 29 kwietnia 2021 roku zostało zaplanowane wydanie orzeczenia TSUE (C-19/20) w sprawie 5 pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

To orzeczenie podobnie jak uchwała SN zaplanowana na 13 kwietnia 2021 ( sygn. akt III CZP 11/21) ma odpowiedzieć na pytania m.in. związane z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy czy kwestie przedawnienia.

Czy zatem SN wstrzyma się z uchwałą dnia 13 kwietnia 2021 r. i poczeka na orzeczenie TSUE!? Moim zdaniem byłoby to bardzo sensowne i właściwe.  

Najważniejsze w orzeczeniu TSUE będą odpowiedzi na pytania nr 4 oraz 5, które dotyczą zagadnień poruszonych w pytaniach do Sądu Najwyższego, o których SN ma rozstrzygać w pełnym składzie Izby Cywilnej 13 kwietnia 2021 roku (sygn. akt III CZP 11/21), a także w pytaniu Rzecznika Finansowego, o którym Sąd Najwyższy ma rozstrzygać w dniu 15 kwietnia 2021 roku (III CZP 6/21).

 Chodzi po pierwsze o to, od kiedy liczyć termin przedawnienia dla roszczeń banku o zwrot kapitału oraz czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

I. SPRAWA PRZEDAWNIENIA

W ostatniej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021  sygn. akt III CZP 11/20 sąd wskazał, że termin przedawnienia dla banków należy liczyć od wyrażenia przez konsumenta wyraźnej, świadomej i swobodnej decyzji co do nieważności umowy. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 roku, sygn. akt V CSK 382/18. W tym wyroku Sąd Najwyższy wskazał także, że tzw. skutek odstraszający z art. 7 dyrektywy 93/13 może nie być wystarczający, aby uniemożliwić bankom dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału –sugerując niestety trochę takie roszczenia. Na marginesie w przeszłości SN zdarzało się dopuszczać stosowanie kursu średniego NBP co przerwał w końcu TSUE.

Tym samym najlepiej byłoby poczekać na orzeczenie TSUE zanim Sąd Najwyższy wyda jakże ważną uchwałę.

Pytanie SO w Gdańsku do TSUE – orzeczenie zaplanowane na 29 kwietnia 2021, pytanie do SN skierowane na posiedzenie 13 kwietnia 2021 r., pytanie prawne zadane przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego skierowane na posiedzenie 15 kwietnia 2021 r.  sprowadzają się do rozstrzygnięcia czy termin przedawnienia się roszczeń banku będzie liczony od:

  1. daty uruchomienia kredytu
  2. daty zakwestionowania umowy przez konsumenta w sposób świadomy, wyraźny i swobodny
  3. daty samego wyroku stwierdzającego nieważność

Zobaczymy jak będzie!

II. SPRAWA WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU

Pytanie SO w Gdańsku do TSUE (posiedzenie 29 kwietnia 2021) pyta czy sąd krajowy ma informować o wszelkich skutkach nieważności – tym samym o możliwych roszczeniach z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Pytanie skierowane zaś do SN (posiedzenie 13 kwietnia 2021) dotyczy ściśle tego, czy bank i kredytobiorca mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo TSUE jest wysoce prawdopodobne, że TSUE powoła się w szczególności na art. 7 dyrektywy 93/13 i jej odstraszający charakter i tym samym będzie to orzeczenie korzystne dla frankowiczów. Jednym słowem usunięcie klauzuli abuzywnej z umowy lub stwierdzenie wręcz nieważności całej umowy musi skutkować dla banków efektem odstraszającym a nie dawać jeszcze bankom nagrodę za takie a nie inne działanie w stosunku do słabszej strony czyli konsumentów.

Ponawiam więc swoje stanowisko, że najlepiej –  pomimo tego, że frankowicze i my prawnicy czekamy z niecierpliwością na orzeczenia SN  – byłoby poczekać na orzeczenie TSUE!

Zapraszam do bezpłatnej analizy kredytu frankowego

tel: 606 178 108

e-mail: biuro@kancelaria-szablowska.pl