KREDYTY FRANKOWE – Co się wydarzyło 7 maja 2021?

Kolejny ważny krok dla Frankowiczów do walki z bankami ❗Sąd Najwyższy dnia 7 maja 2021 w sprawie III CZP 6/21 podjął kolejną uchwałę odpowiadając na pytania Rzecznika Finansowego!👉 Odpowiedzi Sądu Najwyższego „1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej.Co to oznacza dla Frankowiczów ❓Po pierwsze 1️⃣Postanowienia uznane za niedozwolone, nie wiążą konsumenta od samego początku tj. od dnia zawarcia spornej umowy kredytu. Konsument może jednak, w drodze wyrażenia świadomej i wolnej zgody potwierdzić prawidłowość postanowienia niedozwolonego. Po drugie 2️⃣SN podtrzymał, po raz kolejny, że opowiada się za teorią dwóch kondykcji ! tak też uznał w uchwale z dnia 16 lutego 2021 r. o sygn. akt III CZP 11/20. Co oznacza, że banki celem odzyskania środków wypłaconych w ramach umowy kredytu, będą musiały podjąć własne starania, w tym przed sądem jeśli konsument nie zwróci ich dobrowolnie. Po trzecie 3️⃣SN stwierdził, że banki mogą żądać zwrotu wypłaconej kwoty kredytu dopiero w momencie powstania trwałej bezskuteczności umowy, a więc w momencie uprawomocnienia wyroku, który stwierdza jej nieważność. Tym samym bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot wypłaconego kapitału rozpoczyna bieg dopiero od momentu zakończenia sprawy dot. ustalenia nieważności umowy.Po czwarte 4️⃣SN najwyższy, pomimo wydania chwały na posiedzeniu niejawnym, ogłosił uchwałę i wskazał w ustnym uzasadnieniu, że termin przedawnienia dla frankowiczów biegnie od momentu powzięcia informacji o abuzywnym charakterze postanowień umownych. Najczęściej, w praktyce, konsument dowiaduje się, że jego umowa jest źle skonstruowana w kancelarii, która analizuje jego umowę. Można by uznać, że wtedy taki konsument powziął powyższą informację. Jednakże trudno tu mówić, by bankom łatwo udało się wykazać początek biegu terminu. Moim zdaniem takim początkiem będzie pismo – wezwanie/oświadczenie złożone przez konsumenta do banku, w którym wyraża on swoje stanowisko o umowie.

Zapraszamy na bezpłatną analizę umowy kredytowej ❗