Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się w różnych okolicznościach – wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy innego, nieszczęśliwego zdarzenia. Jest to zawsze ogromna tragedia i choć pieniądze nie przywrócą życia to odszkodowanie choć w części może zrekompensować doznaną krzywdę.
Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty reguluje Kodeks cywilny.

O odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może ubiegać się każdy, kto taką osobę stracił. Zazwyczaj po odszkodowanie zgłaszają się najbliżsi krewni zmarłego: rodzice, dzieci czy rodzeństwo. Warto jednak wiedzieć, że również dalsi krewni, np. wnuki, wujostwo czy dziadkowie, oraz inne osoby, które ze zmarłym łączyła bardzo bliska więź emocjonalna, mogą ubiegać się o przysługujące im zadośćuczynienie.

Zgodnie z przepisami prawa bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej. tj.:

1) Zwrot kosztów pogrzebu i innych nakładów poniesionych w związku ze zgonem. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje poniesione:

koszty leczenia powypadkowego zmarłego,
koszty pogrzebu – koszty organizacji pochówku, postawienia nagrobka, stypy.

2) Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej
Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy zmarłego. W ustaleniu wysokości odszkodowania pod uwagę bierze się:
wkład materialny (finansowy, rzeczowy), jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego, np. comiesięczną pensję przeznaczaną na różnorodne cele związane z utrzymaniem,
wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp.

3) Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Jest to świadczenie wypłacane jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby.
Na wysokość zadośćuczynienia główny wpływ ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a osobą ubiegającą się o odszkodowanie. Im bliższy stopień pokrewieństwa bądź im silniejsza więź, tym wyższa może być kwota odszkodowania.

4) Renta – to świadczenie to jest dodatkową, wypłacaną regularnie co miesiąc (lub w innych odstępach czasu bądź jednorazowo – w zależności od indywidualnych ustaleń) rekompensatą pieniężną, przyznawaną:
oprócz wymienionych powyżej typów odszkodowania,
osobom, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (współmałżonek, dzieci, rodzice),
osobom, którym zmarły regularnie dostarczał środki do życia,
niezależnie od przysługującego odszkodowania z ZUS (renty rodzinnej, renty rodzinnej powypadkowej,
jednorazowego odszkodowania bądź innych świadczeń).
Na wysokość renty wpływ mają m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał on na rzecz rodziny lub osób bliskich.

Warto na drodze sądowej dochodzić należnych nam pieniędzy ponieważ z reguły odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta uzyskane drogą ugody pozasądowej są wielokrotnie niższe do tego, co poszkodowany powinien faktycznie otrzymać. Zapewnienia firmy ubezpieczeniowej, iż kwota proponowana w ugodzie jest „kwotą ostateczną”, jaką jest ona w stanie wypłacić, są często bardzo dalekie od prawdy.

Zapraszamy więc do Kancelarii z wielkim zaangażowaniem zajmiemy się Państwa sprawą!

Joanna Szabłowska

radca prawny