Zmiany w upadłości konsumenckiej ! Będzie łatwiej.

24 MARCA –  ZMIANY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ! Po zmianie najistotniejsze, jest to czy ktoś jest faktycznie niewypłacalny a nie powód !

Dziś 24 marca 2020 wchodzi w życie nowelizacja, która może pomóc wielu ludziom oddłużyć się, w tym także tym, którzy będą mieć problemy przez panującego koronawirusa!

Cel, który przyświecał ustawodawcy, gdy przyjmował nowe przepisy był prosty: osoba niewypłacalna powinna móc się łatwo oddłużyć. Co roku wniosków do sądów przybywa a teraz pewnie nastąpi ich gwałtowny wzrost.

Najważniejszą zmianą jest to, że sąd dopiero po otwarciu właściwego postępowania upadłościowego będzie badał, czy do niewypłacalności dłużnik doprowadził umyślnie, czy nieumyślnie. Dotychczas, sąd oddalał wniosek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Ustawodawca uznał, że najistotniejsze, jest to czy ktoś jest faktycznie niewypłacalny a nie powód.  W związku z powyższym, postanowiono, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli „upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań”.

Zmiana jaką można uznać, za średnio korzystną dla upadających, to fakt, że plan spłat będzie obejmował nawet siedmioletni okres, a nie trzyletni jak dotychczas. Sankcją zatem stanie się konieczność spłacenia większej części długów niż spłacają osoby postępujące rozsądnie, a nie niemożność ogłoszenia upadłości.

Czy ta zmiana jest potrzebna !? należy jednak uznać, że tak. W obecnej sytuacji w Polsce i na świecie i przedsiębiorcy – ci wpisani do CEiDG– będą mogli ogłosić upadłość na zasadach analogicznych jak konsumenci. I co dla wielu osób najważniejsze, taka osoba będzie mogła zachować część środków ze sprzedaży w postępowaniu upadłościowym mieszkania lub domu jednorodzinnego – tak by mieć na wynajęcie lokalu.

Ustawodawca przewidział również możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Stanie się tak wówczas, gdy sytuacja osobista upadłego w oczywisty sposób będzie wskazywała, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Ustawa wprowadza ponadto rozwiązanie, zgodnie z którym umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie miało charakter warunkowy we wszystkich tych przypadkach, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji upadłego, która nie ma trwałego charakteru. Niewykluczone więc, że osoby, które upadną wskutek drastycznego pogorszenia się ich sytuacji w wyniku recesji gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa, nie będą musiały od razu spłacać swych zobowiązań w ramach planu spłat. Wierzyciele będą musieli zaczekać, aż dłużnicy odnajdą się na nowo na rynku pracy.

Podsumowując, najważniejszym rozwiązaniem, które stanowi z jednej strony przejaw bardziej liberalnego traktowania dłużników, a z drugiej usprawniającego procedurę upadłościową, jest rezygnacja z badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności, co dotąd było czynione na etapie ogłaszania upadłości i stanowiło główną przeszkodę w ogłaszaniu upadłości.

Jeśli uważasz że potrzebujesz pomocy w tego typu sprawach, jeśli uważasz że jedynym rozwiązaniem jest oddłużenie skontaktuj się z naszą Kancelarią. Zapraszamy do współpracy.